De TOV groep is te vinden op de locatie de Driekant in Roosendaal. Het is een residentiële setting met 24-uurs begeleiding voor jongeren tot 18 jaar.

 De TOV groep kan staan voor:

  • Ter overbrugging
  • Ter oriëntatie van …
  • Ter observatie van …

Op de TOV groep is er plaats voor vier crisis plekken en zeven observatie / oriëntatie plekken.

Oriëntatieplek plek kan worden ingezet als er nog geen duidelijkheid is over het toekomstperspectief. Tijdens de oriëntatieperiode wordt er gekeken wat een geschikte woonvorm zou kunnen zijn voor de jongeren.

Van de TOV groep wordt van de jongeren verwacht dat ze een daginvulling hebben. Een vast dagritme is erg belangrijk. Als de jongere geen daginvulling heeft dan moet dit zo snel mogelijk tot stand komen. Tot die tijd zorgt de TOV groep voor de structuur van de dag op de groep.

De jongeren die verblijven op de TOV groep lopen allemaal een individueel traject en zijn hierbij bezig met hun eigen hulpvraag.

Met wie werken wij samen?
Het team werkt samen met een trajectbegeleider, acute zorg, orthopedagoog en indien nodig met een psycholoog of psychiater.Wij streven ernaar om ouders altijd te betrekken bij het traject van hun kind. Om stappen te zetten in het traject is hiervoor een samenwerking nodig met het omliggende netwerksysteem.

Aanmeldingen crisisplekken
Bij problemen binnen het gezin of leefomgeving waar ouders/verzorgers en de jongere er met elkaar niet uit komen, kan een crisissituatie ontstaan. In een crisissituatie moet zo snel mogelijk ingegrepen worden om de veiligheid van het kind/jongere en het gezin te waarborgen. Op de TOV groep kan zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag een beroep worden gedaan. Aanmeldingen komen vanuit SEZ, deze maken samen met de groep een afweging of deze plaatsing passend is en kan .

Wanneer een jongere op TOV groep geplaatst wordt voor een crisisplek, wordt er ook acute zorg ingezet.Acute zorg houdt het traject in de gaten en gaat samen met de jongere en ouders/verzorgers kijken of terug naar huis/netwerk mogelijk is.

Crisisplaatsing is een kans bieden op verandering. Het doel hiervan is het bieden van rust, veiligheid en structuur.

Aanmelding observatie
Soms is het onvoldoende duidelijk waardoor het de jeugdige even niet lukt om de grip en regie terug te krijgen op de omgang met anderen en het dagelijkse functioneren. Jongeren tussen de 12 en 18 kunnen aangemeld worden voor een observatieplek binnen de Centrale Zorggroep. Voordat er tot plaatsing wordt overgegaan zal er samen met een trajectbegeleider en de jeugdprofessional (en overige betrokkenen ) worden bepaald wat er nader onderzocht zou moeten worden en waar men inzicht in zou willen krijgen. Tevens kan er een aanvraag worden gedaan voor een psychodiagnostisch onderzoek.Hierin kunnen wij maatwerk bieden zodat deze aansluit bij de observatievraag.

Hoe werkt de observatieperiode?
De observatieperiode duurt 4 maanden. In deze periode werken wij met de methodiek van het dialoogmodel. De observatie vind plaats op de volgende vlakken: omgeving, relationeel, gedrag, lichamelijk, emotioneel en gedachten. Hierbij wordt er ook gekeken naar de krachten en aandachtsgebieden van de jongere. Na de observatieperiode volgt er een verslag waarin een eindconclusie staat met een advies. Hierin kan benoemd worden wat voor begeleiding de jongere nodig heeft en eventueel welke woonvorm hier passend bij is.