Centrale ZorgGroep 2019

Preambule

De Centrale ZorgGroep biedt hulp- en dienstverlening aan ouders, jeugdigen en jong-volwassenen t/m 23 jaar (hierna cliënten). Hulp/zorg wordt doorgaans tot stand gebracht middels tussenkomst van lokale verwijzers bijvoorbeeld Centrum Jeugd en gezin (CJG) of via een gecertificeerde instelling zoals bijvoorbeeld Jeugdbescherming Brabant. Vaak wordt de financiering gedaan middels de Jeugdwet of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Deze algemene voorwaarden regelen de afspraken tussen de Centrale ZorgGroep en de cliënt en om de zorg betaald te krijgen. Indien er geen instantie is die de kosten vergoedt, dan kan Centrale ZorgGroep enkel ondersteuning bieden indien de rekening rechtstreeks in rekening wordt gebracht bij de cliënt/ opdrachtgever.

Art 1. Algemeen

  1. Definities

 • Cliënt: een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger

 • Hulp: Onder hulp wort verstaan: zorg- en dienstverlening aan cliënten op het terrein van specialistische jeugdhulp

 • Dienstverlening: onder dienstverlening wordt onder meer verstaan; het leveren van diensten aan personen en instanties ten diensten van cliënten.

 • Zorgaanbieder: Centrale ZorgGroep, gevestigd te Hulten en ingeschreven bij KVK onder nummer: 18080181

 • Instantie: Het orgaan, dat zorg draagt voor de bekostiging van de hulp en/of dienstverlening wanneer die niet door de cliënt zelf wordt bekostigd, zoals de gemeente.

 • Wettelijk vertegenwoordiger: De wettelijk vertegenwoordiger is diegene die bij wet (ouder, voogden, curatoren, bewindvoerders) gemachtigd is in rechte op te treden (rechtsgeldige verbintenissen aan te gaan) voor een handelingsonbekwame cliënt.

 • Beschikking/Bepaling: Het (wettelijk) vereiste besluit, door of namens een gemeente over de aard, de inhoud, omvang en tijdsduur van de hulp c.q. zorgbehoefte(n) van de cliënt en de wijze waarop daarin kan worden voorzien.

 • Zorgovereenkomst: Het document waarin de overeengekomen hulp en/of diensten in grote lijnen worden vastgelegd.

 • Hulpverleningsplan: Het document waarin de afspraken over de uitvoering van de zorg- en diensten schriftelijk uitgewerkt worden. Het hulpverleningsplan vormt een geheel met de zorgovereenkomst.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van hulp en dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van de Centrale ZorgGroep. Voor bepaalde vormen van hulp en dienstverlening gelden aanvullende voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden ontvangt de cliënt tijdig.
Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat Centrale ZorgGroep nieuwe algemene voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum.
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Centrale ZorgGroept, waarbij Centrale ZorgGroep collega’s of andere hulpverleners heeft betrokken.

1.3 Afschrift
Centrale ZorgGroep verstrekt cliënten voor het aangaan van de zorgovereenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en informeert cliënten tijdig over eventuele wijzigingen. De algemene voorwaarden zijn ook na te lezen op de website van Centrale ZorgGroep.

1.4 Reikwijdte voorwaarden
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Centrale ZorgGroep overeengekomen te worden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Wettelijke regelingen

Veel hulp van Centrale ZorgGroep wordt verleend op grond van wettelijke regelingen zoals de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet bescherming persoonsgegevens.
De Centrale ZorgGroep hanteert deze wettelijke voorschriften indien van toepassing, draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist en stemt de hulp- en zorgverlening met de cliënt hierbij af.

Artikel 3 De start van de hulp

3.1 Beschikking
Voor veel hulp van Centrale ZorgGroep is een beschikking van de gemeente of geldige verwijzing van een daartoe conform Jeugdwet gerechtigde persoon of instantie nodig.

3.2 Zorgovereenkomst
De hulp voor de cliënt kan starten na het aangaan van een zorgovereenkomst tussen Centrale ZorgGroep en de cliënt (m.u.v. crisiszorg). Een zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan door middel van ondertekening door Centrale ZorgGroep en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

3.3 Beschikbaarheid van hulp.
De hulp wordt begrensd door wat de beschikking of regels van de betreffende instantie toestaan. Voor de cliënt kan dat tot gevolg hebben, dat een bepaalde vorm van hulp soms niet (direct) beschikbaar is.

3.4 Zorgleefplan
De inhoud van de hulp wordt in overleg met de cliënt voorafgaand aan start hulp of uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de hulp vastgelegd in een individueel zorgleefplan. Het zorgleefplan wordt binnen 6 weken vastgesteld na overleg met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, rekening houdend met de inbreng van minderjarige jeugdigen als bepaald in de Jeugdwet of vergelijkbare wet- en regelgeving. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger moeten instemmen met het hulpverleningsplan.

Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van de Raad voor Kinderbescherming, maar ook dan streeft Centrale ZorgGroep naar een overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger .

Het zorgleefplan maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst, voor zover wettelijk verplicht. In het zorgleefplan wordt in ieder geval nader uitgewerkt:

 • de hulpvraag van de cliënt;

 • de begeleidings- en behandeldoelen;

 • de wijze waarop Centrale ZorgGroep de gestelde doelen wil bereiken;

 • welke disciplines en middelen worden ingezet om deze doelstellingen te kunnen bereiken;

 • welke inspanningen de cliënt zal doen om de gestelde doelen te realiseren;

 • de omvang van de hulp, tijdstip en frequentie;

 • de wijze en frequentie van evaluatie;

 • welke inzet en inspanning van andere hulpverleners/instellingen betrokken bij de cliënt wordt geleverd.

3.5 Informatie opvragen
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger verleent Centrale ZorgGroep toestemming om bij de voorbereiding en de uitvoering van het zorgleefplan informatie te vragen aan de verwijzende instantie. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal Centrale ZorgGroep eerst vooraf schriftelijk toestemming vragen aan cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, als onderdeel van het zorgleefplan of in een afzonderlijk verzoek.

Artikel 4 Wijziging en beëindiging van de hulp

4.1 Wijzigingen in zorgleefplan
Wijzigingen in het zorgleefplan kunnen, slechts in overleg en na overeenstemming tussen Centrale ZorgGroep en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, worden aangebracht. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van de Raad voor Kinderbescherming, maar ook dan streeft Centrale ZorgGroep naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

4.1.1 Het in artikel 4.1 genoemde overleg is niet een vereist indien, als gevolg van spoedeisende omstandigheden, Centrale ZorgGroep in het belang van de cliënt direct noodzakelijke maatregelen dient te treffen. Als dat het geval is, zal Centrale ZorgGroep zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

4.2 Beëindiging van de hulp
De hulp eindigt in de navolgende gevallen:

 • Indien de gestelde doelen in het zorgleefplan bereikt zijn.

 • Indien de geldigheidstermijn van de indicatie is verstreken.

 • Indien de periode is verstreken zoals vastgesteld in he zorgleefplan.

 • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het zorgleefplan.

 • Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van de Raad voor de Kinderbescherming verplicht.

 • Door opzegging door cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van de Raad voor de Kinderbescherming verplicht.

 • Indien de cliënt komt te overlijden.

 • Een verandering in de beschikking treedt op, waardoor de cliënt geen recht op zorg, uitgevoerd door Centrale ZorgGroep, meer heeft.

4.3 Opzegging door cliënt
De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.4 Opzegging door de Centrale ZorgGroep
Centrale ZorgGroep kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen wegens gewichtige redenen, met een opzegtermijn van één maand. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake:

 • Indien de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, diens verplichtingen in verband met deze overeenkomst niet nakomt.

 • Indien van de Centrale ZorgGroep in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet.

 • Indien cliënt een of meerdere van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 6.3 t/m 6.6 van deze voorwaarden niet nakomt.

Alvorens de Centrale ZorgGroep tot opzegging van de overeenkomst overgaat, zal Centrale ZorgGroep in overleg treden met de gemeentelijke toegang, gecertificeerde instelling of een verwijzer over de beëindiging van de zorg tenzij de opzegging in redelijkheid geen uitstel kan dulden. Vervolgens zal de Centrale ZorgGroep de cliënt van haar voornemen in kennis stellen.

4.5 Wijziging wettelijk vertegenwoordiger
De overeenkomst blijft van kracht ingeval van wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht op de hoogte te zijn van de zorg die de cliënt vanuit de Centrale ZorgGroep ontvangt en bijgevolg van deze overeenkomst, en is gehouden aan de bepalingen ervan.

4.6 Afzeggen afspraken
Indien de cliënt en/of Centrale ZorgGroep de overeengekomen hulp in concrete gevallen op de vastgestelde datum en/of tijdstip niet kan afnemen of leveren, dienen zij dit onmiddellijk maar tenminste 24 uur van tevoren aan elkaar te melden. Zie ook artikel 5.5 “niet nakomen en de kosten”.

Artikel 5 Bekostiging van hulp en dienstverlening

Primair wordt de hulp geleverd door de Centrale ZorgGroep aan cliënten bekostigd vanuit de Jeugdwet of de WMO. Dit is vastgelegd in de beschikking van de cliënt. In sommige situaties kan er sprake zijn van andere bekostigingsvorm zoals hieronder opgenomen. Indien er sprake is van onderstaande situaties zoals hieronder beschreven, wordt dit middels een addendum bij de zorgovereenkomst opgenomen.

5.1 Overige bekostigingsvormen

5.1.1. Persoonsgebonden budget
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van persoonsgebonden budget leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening vast.

5.1.2 Hulp of zorg zonder beschikking
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt zonder een tot bekostiging strekkende indicatie leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening in een bijlage bij de zorgovereenkomst vast. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.3 Hulp en dienstverlening in opdracht van derden
De Centrale ZorgGroep verleent ook hulp en dienstverlening in opdracht van instellingen of instanties, hetgeen is vastgelegd in een overeenkomst. In dat geval dient de betreffende overeenkomst door de Centrale ZorgGroep en de opdrachtgever te worden ondertekend. Het overeengekomen tarief wordt bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.4 Verzorgingskosten 7x24 uurs hulp Jeugdhulp
Ingeval van 7 x 24 uurs jeugdhulp zijn de verblijfskosten voor rekening van de Centrale ZorgGroep en de overige persoonlijke kosten voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Verzorgingskosten en eigen bijdragen zijn nader omschreven in de regeling financiële wegwijzer. De Centrale ZorgGroep zendt facturen van derden inzake persoonlijke kosten door naar de cliënten en/of diens wettelijke vertegenwoordiger. Eventueel door Centrale ZorgGroep in deze gemaakte kosten worden aan de cliënt doorberekend.

5.2 Facturatie
Met betrekking tot de door cliënt dan wel derden aan de Centrale ZorgGroep verschuldigde kosten zoals vermeld in bovenstaande is de Centrale ZorgGroep gerechtigd maandelijks een evenredig voorschotbedrag te factureren. De cliënt, dan wel de opdrachtgever, verplicht zich om binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur het factuurbedrag te voldoen op de door de Centrale ZorgGroep aangegeven wijze.

5.3 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling is de cliënt dan wel de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien een betalingsherinnering verstuurd moet worden, wordt per factuur € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.4 Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, bij niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cliënt dan wel de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

5.5 Niet nakoming
Indien de cliënt zijn meldingsverplichting, als bedoeld in artikel 4.6 niet nakomt, is de Centrale ZorgGroep gerechtigd de verschuldigde kosten voor de overeengekomen hulp- of dienstverlening bij de cliënt in rekening te brengen. In bijzondere gevallen kan, na gezamenlijk overleg en uitsluitend ter beoordeling van de Centrale ZorgGroep, van deze regeling worden afgeweken.

5.6 Financiële afrekening
Binnen twee maanden na het einde van de zorgovereenkomst, maar in ieder geval steeds binnen twee maanden na afloop van één jaar, verstrekt de Centrale ZorgGroep een gespecificeerde financiële afrekening, naar aanleiding van de genoten hulp- en dienstverlening en de betaalde voorschotten ten aanzien van het gestelde in artikel 5.2.

Artikel 6 Uitvoering van de hulp en dienstverlening

6.1 Veiligheid terreinen en locaties van de Centrale ZorgGroep
De Centrale ZorgGroep draagt op de terreinen en accommodaties zorg voor een veilige verblijfssituatie voor haar cliënten als ook haar medewerkers, zodat cliënten, familieleden en bezoekers zich daar veilig voelen.

6.2 Waarborging veiligheid
Om veiligheid voor cliënt en derden te kunnen waarborgen, zal de Centrale ZorgGroep in voorkomende gevallen veiligheidsrisico’s melden aan de gemeentelijke toegang of de gecertificeerde instelling en/of aangifte doen, en kan Centrale ZorgGroep de cliënt, voor zover in 7x24 uurs hulp, tijdelijk een andere verblijfsplaats bieden, dan wel de overeenkomst opzeggen.

6.3 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting
In geval de hulpverlening bij cliënt thuis plaats vindt, stelt de cliënt de medewerker(s) van de Centrale ZorgGroep in de gelegenheid om volgens door de Centrale ZorgGroep vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting hun taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn op te vragen bij de Centrale ZorgGroep.

6.4 Omgangsvormen
De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de medewerker(s) van Centrale ZorgGroep hiermee, op welke wijze dan ook, wordt/worden geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door de Centrale ZorgGroep. Tevens kan aangifte bij de politie worden gedaan.

6.5 Privacy
Privacy van zowel de cliënt als ook de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er geen beeld- en geluidopnames van cliënten of medewerkers van de Centrale ZorgGroep gemaakt en/of gepubliceerd worden zonder expliciete toestemming van deze persoon dan wel personen. Tevens worden er geen uitlatingen gedaan over cliënten en medewerkers van de Centrale ZorgGroep via (sociale) media of welke manier dan ook.

6.6 Rookvrije werkplek
In het geval hulpverlening bij cliënt thuis plaatsvindt zorgt de cliënt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is medewerkers van Centrale ZorgGroep niet toegestaan te roken tijdens het verlenen van hulp aan de cliënt.

6.7 Huisregels
Indien de cliënt in een woongroep woont, wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de taken en verplichtingen die samenhangen met een meerpersoonshuishouden. De huisregels kunnen verschillen per locatie en hebben een verplichtend karakter voor de betreffende locatie. De cliënt wordt geacht die te kennen.

6.8 Niet-nakoming
Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m 6 van dit artikel levert een gewichtige reden op, waardoor de hulp met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.

6.9 Giften
Het is niet toegestaan om de medewerker(s) giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank.

Artikel 7 Privacy, Registratie en beheer van gegevens

7.1 Registratie en beheer persoonsgegevens
De Centrale ZorgGroep zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Centrale ZorgGroep beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen elektronisch cliëntendossier. De Centrale ZorgGroep draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens en heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. De volledige tekst van het privacyreglement is na te lezen op de website van Centrale ZorgGroep of op te vragen bij een van de woonvoorzieningen.

7.2 Informatie uit andere zorginstelling
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig ter uitvoering van deze overeenkomst, de Centrale ZorgGroep in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere instelling(-en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van daarop betrekking hebbende relevante stukken gevraagd worden.

7.3 Uitwisselen gegevens
De Centrale ZorgGroep wisselt gegevens uit met andere instellingen indien dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. Dit betreft zowel cliënt specifieke informatie als geaggregeerde informatie.

Artikel 8. Verzekeringen

De cliënt is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. De cliënt (of namens hem zijn wettelijke vertegenwoordiger) is aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de cliënt ter zake onverzekerd is, is cliënt aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van de Centrale ZorgGroep uit hoofd van deze overeenkomst met zich brengen.

Artikel 9 Toestemming voor behandeling in bijzondere situaties

9.1 Toestemming cliënt
Wanneer er iets gebeurt dat geneeskundige of andere (therapeutische) interventie(s) noodzakelijk maakt en deze behandelingen staan niet in het hulpverleningsplan, dan wordt met deze behandeling pas begonnen nadat de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor deze behandeling.

9.2 Uitzondering toestemming
Indien de cliënt geen of niet snel genoeg toestemming kan geven voor de behandeling en dit zou leiden tot levensgevaar of zeer ernstige schade voor de cliënt, kan bij uitzondering met de behandeling worden begonnen zonder toestemming. Achteraf moeten de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk worden ingelicht over de noodzaak en de toegepaste behandeling.

Artikel 10 Gedragscode medewerkers

De Centrale ZorgGroep hanteert een gedragscode voor medewerkers. Deze gedragscode geeft de beschrijving van hoe medewerkers geacht worden zich te gedragen, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van cliënten en derden. De code is gericht op het binnen de organisatie bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie alsmede op het

respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen.
De gedragscode is op te vragen bij een van de locaties van de Centrale ZorgGroep

Artikel 11 Aansprakelijkheid Centrale ZorgGroep

11.1 Goed hulpverlenerschap
De hulpverlener van de Centrale ZorgGroep zal bij zijn werkzaamheden de codes van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de vigerende regelgeving, de regels daarvoor binnen Centrale ZorgGroep en de geldende professionele standaarden.

11.2 Schade
In geval van schade bij de cliënt (materieel of immaterieel), waarvoor Centrale ZorgGroep aansprakelijk is, wordt die door Centrale ZorgGroep vergoed. De vergoedingsplicht van de Centrale ZorgGroep strekt nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van de Centrale ZorgGroep per gebeurtenis dekking biedt. Schades veroorzaakt door (een van de medewerkers van) Centrale ZorgGroep van € 50,00 of minder worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens vastgestelde procedures.

Artikel 12 Klachtenregeling

12.1 Klacht
De Centrale ZorgGroep streeft een zorgvuldige uitvoering na van de hulp en zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de hulpverlening.

12.2 Klachtenreglement
Op de hulp en zorgverlening is een klachtenreglement voor cliënten van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke bepalingen daarover. De hoofdlijnen van het klachtenreglement staan vermeld in een informatiebrochure. Het klachtenreglement is na te lezen op de website van de Centrale ZorgGroep.

Artikel 13 Medezeggenschap

Artikel 13.1 Organisatie medezeggenschap
De medezeggenschap van cliënten binnen Centrale ZorgGroep is in te delen in drie niveaus te weten:

1. Individueel: inspraak bij het hulpverleningsplan
2. Hulpvorm/afdeling: jongerenoverleg op lokatie
3. Centraal niveau: cliëntenraad i/o

Artikel 13.2 Cliënt vertrouwenspersoon
Cliënten kunnen op individueel niveau een beroep doen op de cliënt vertrouwenspersoon. De cliënt vertrouwenspersoon is beschikbaar voor het geven van informatie of ondersteuning in bijvoorbeeld een klachtafhandeling.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Geschillen
Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van de rechtbank Zeeland-West-Brabant horen, worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector kanton van enige rechtbank, worden voorgelegd aan de sector kanton, die volgens de wet bevoegd is van die geschillen kennis te nemen. Wanneer een geschil is aan te merken als klacht, wordt die bij voorkeur in behandeling genomen conform de klachtenregeling van de Centrale ZorgGroep (zie artikel 12).
Indien een bepaling uit de zorgovereenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.